Popis aktivit

Projekt bude realizován ve třech etapách:

  • vlastní práci na něm bude předcházet přípravná fáze
  • poté bude následovat realizační fáze
  • práci završí provozní fáze


Přípravná fáze je charakteristická intenzivní prací na studii, projektové žádosti a zadávacích dokumentacích. Během těchto příprav se postupně rodí i projektový tým.

Poté, co bylo rozhodnuto o realizaci projektu a jeho podání v podobě žádosti o finanční podporu, byly v rámci přípravné fáze projektu realizovány následující aktivity:

– Vytvoření projektového týmu

– Příprava projektového záměru

– Zpracování studie proveditelnosti

– Příprava a realizace výběrových řízení

– Výběr varianty řešení

– Zpracování žádosti o dotaci

Schválením finanční podpory skončila přípravná fáze a byla zahájena samotná realizace projektu.

Realizační fáze je charakteristická intenzivní činností z důvodu omezené doby pro realizaci výstupů. K dispozici ale bude již plně obsazený projektový tým. Důležitá bude pečlivá příprava a realizace veřejných zakázek pro výběr kvalitních dodavatelů.

Realizační fáze je rozdělena na dvě etapy podle kalendářních roků.

V rámci realizační fáze budou probíhat následující aktivity projektu:

– Řízení a administrace projektu

– Realizace výběrových řízení projektu

– Programování softwarového řešení

– Dodávky HW vybavení

– Testovací provoz

– Spuštění ostrého provozu

Informace o průběhu realizace budou postupně doplňovány na webové stránky projektu.

Provozní fáze je charakteristická svým financováním, kdy jsou k dispozici pouze prostředky z rozpočtu příjemce Moravské zemské muzeum (MZM). Projektový tým se zmenší a personálně bude zajištěn stálými zaměstnanci MZM.

Během provozní fáze projektu budou probíhat tyto aktivity:

– Provozování a údržba systému, aktualizace dat

– Zálohování dat

– Podpora uživatelů

– Administrace projektu v době udržitelnosti – monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky poskytovatele finanční podpory