Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory

Strategie realizace Smart Administration 2007-2015, schválena usnesením vlády ČR č. 757/2007, je základním strategickým dokumentem, který určuje důležitost předkládaného projektu z hlediska naplňování podmínek IOP. Jedním z cílů strategie SA je také prosazování zlepšení e-Governmentu a bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě internetu.

Strategickou otázkou v moderních institucích je jednoznačně kvalita řízení a úroveň informačního systému. Integrovaný informační systém, jehož jednotlivé části (moduly) důsledně vzájemně spolupracují, je v dnešní době běžným standardem. Takový systém snižuje náklady na pořizování vstupních údajů (odstraňuje duplicitu v pořizování dat), umožňuje jejich vkládání v místě vzniku a to v reálném čase s možností okamžitého využití jinými oprávněnými uživateli.
Toto by měl zajišťovat projekt CES on-line.

Nový systém bude také lépe odpovídat požadavkům a normám EU o ochraně evropského kulturního dědictví, databázové struktuře stanovené mezinárodním sdružením muzeí ICOM (zejména normě ISO 21127:2006 známé jako CIDOC CRM) a mezinárodním úmluvám UNIDROIT – o ukradených nebo nezákonně vyvezených kulturních statcích.

Projekt se řadí mezi skupiny projektů podporované v rámci oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě:

– služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) na národní úrovni s provázaností na úroveň mezinárodní, regionální i místní

– digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování (vč. Ochrany a zpřístupnění publikovaných digitálních dokumentů), dlouhodobého ukládání včetně podpory vybavení Národní digitální knihovny, Národního datového úložiště a regionálních datových úložišť propojených

Projekt je systémového charakteru a svým zaměřením pokrývá celou ČR, resp. cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Konvergence.