Cíle projektu

Projekt Modernizace elektronického systému státního registru – CES MK ČR se zaměřuje na následující oblasti:

– Modernizace a zefektivnění činností a procesů veřejných služeb

– Ochrana kulturního dědictví – zefektivnění správy, ukládání a zpřístupnění kulturního obsahu paměťových institucí (muzeí a galerií)

– Rozvoj kulturních služeb zaměřených na udržitelný územní rozvoj

– Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015

Všeobecným cílem projektu je zlepšení ochrany movitého kulturního dědictví v České republice a jeho zpřístupnění prostřednictvím standardizované informační služby.

Specifické cíle projektu jsou:

1. Realizovat komunikační rozhraní pro orgány státní správy, Policii ČR, odbornou i laickou veřejnost a zabezpečit tak ochranu před nelegálním vývozem a zneužitím kulturního dědictví, efektivní půjčování, evidenci a zpřístupnění sbírek.

2. Přispět k rozšíření moderních digitálních technologií pro dokumentaci sbírek a sbírkových předmětů na území ČR.

3. Zajistit profesionální ochranu a správu dat s informacemi o sbírkách.

Výstupem projektu bude webovský informační systém, který realizuje on-line propojení jednotlivých aktérů v oblasti ochrany a evidence movitého kulturního dědictví (správci sbírek, MK ČR, Policie ČR, Celní správa).

Poskytnutím formalizovaných nástrojů pro evidenční a správní činnosti se sbírkami bude dosaženo sjednocení běžné dokumentační praxe a zákonných povinností správců sbírek a sbírkových předmětů. Systém bude využíván v každodenní administrativní práci při správě sbírek, státní orgány (MK ČR, Policie ČR a Celní správa) získají operativní přístup k informacím v rozsahu požadovaném zákonem a v podstatně vyšší kvalitě než je tomu nyní. Tento přístup zkvalitní a zprůhlední administraci sbírkové činnosti, povolování vývozů, zápůjček atp. a efektivní vyhledávání sbírkových předmětů při odhalování trestné činnosti. Část dat (bez citlivých informací) bude přístupná odborné i laické veřejnosti.